OBS!

Vi har lansert et helt nytt moderne styringssystem – JobBox – som erstatter dagens styringssystem.

 

Klikk her for å lese om JobBox!

OBS!

Alle foretak som erklærer ansvarsrett skal ha skriftlige rutiner for kvalitetssikring som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Total Kontroll AS sitt styringssystem inneholder både internkontroll / HMS og kvalitetssystem (kvalitetssikringssystem) med sjekklister og andre dokumenter knyttet opp mot din bransje, samt alt du trenger for å oppfylle arbeidstilsynets og øvrige myndigheters krav.

 

Med vårt styringssystem har du det rette verktøyet du trenger for kvalitetssikrings i dine byggeprosjekter. Dersom du ikke har et styringsystem er det på tide! Ta kontakt med oss i dag og be om demonstrasjon av vårt styringssytem!

Vårt styringssystem er nettbasert og svært brukervennlig. Vi tilbyr også oppsett, gjennomgang og tilpassning  av systemet til ditt firma, som samtidig også gir deg en enkel innføring i hvordan bruke styringssystemet.

styringssystem fra Total Kontroll

Eller ring oss på tlf. 53 00 26 30

Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører dokumenttilsyn og stedlige tilsyn med foretak som har sentral godkjenning. Tilsynet skal avdekke om foretakene oppfyller kravene regelverket setter til virksomhetens kvalitetssikringssystem. Les mer på dibk.no

 

Økningen i foretak med sentral godkjenning har også utløst økning i kontroll i foretakenes styringssystem. «Resultatet for 2013 viser at 98 av 510 dokumenttilsyn førte til videre oppfølging.» Det er med andre ord ikke bare godt nok å fylle ut sjekklister på arbeid som er utført, man må faktisk ha et system og vise at man aktivt bruker det i det daglige arbeidet. Vi har i noen tilfeller bistått våre kunder ved slik kontroll, men for å unngå at dette blir nødvendig tilbyr vi også full gjennomgang og oppsett av styringsssytemet tilpasset din bedrift. Dette er noe vi alltid tilbyr kunder som kjøper vårt styringssystem. Les mer om tjenesten systemoppsett her.

Styringssystem består av både kvalitetssystem og HMS/Internkontroll

Innhold i kvalitetssystem

 

Opprett prosjekter, legg inn prosjektansvarlig, velg start og evt. slutt dato. Legg til beskrivelse av prosjektet, og knytt opp mot forskjellige kontaktpersoner til prosjektet ut i fra kontaktlisten din. Prosjekter kan når som helst endres.

 

Opprett kontakter. Dette kan være samarbeidspartnere, underleverandører og lignende. Kontakter kan raskt knyttes opp mot dine prosjekter.

 

Alle dokumenter vedrørende prosjektet kan lastes opp og samles inn under prosjektet. Du kan også hente dokumenter du trenger i forbindelse med prosjektet direkte fra kvalitetssystemet. Dette kan være sjekklister, avviksskjema, og lignende.

 

Organisasjonskart genereres automatisk ved at du legger inn alle dine ansatte. De vil også raskt kunne tilknyttes oppgaver, for eks. ved avviksmelding kan man velge fra listen over ansatte ansvaret skal delegeres til osv.

 

Bedriftens logo følger med på alle utskrifter som gjøres fra systemet.

 

Sjekklister til alle bransjer du har kjøpt tilgang til ligger lett tilgjengelig. Du kan fylle ut direkte i nettleseren og legge den ferdig utfyllede sjekklisten i ønsket prosjekt, eller du kan ta utskrift, føre for hånd, og så i ettertid endre sjekklisten i prosjektet, eller scanne inn og laste opp sjekklisten i samme prosjekt.

 

HMS i prosjektet kan knyttes opp mot prosjekter, for eks SHA-plan, sikker jobbanalyse, HMS instrukser med mer.

 

Alle søknadsblanketter til kommunen ligger tilgjengelig gratis for nedlasting, med mulighet for å fylle ut digitalt før utskrift.

 

Inneholder oppdaterte dokumenter, gjeldene lover og regler.

 

Aktivitetsplan hjelper deg å holde oversikt over alt som skal skje innenfor prosjektet, eller den daglige drift i selskapet.

Innhold i HMS/internkontroll system:

 

Inneholder maler og eksempler på dokumentasjon det stilles krav til i internkontrollforskriften. Dokumentene skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

 

Inneholder maler for fastsettelse av mål for helse, miljø og sikkerhet som skal dokumenteres skriftlig ved forespørsel fra arbeidstilsynet.Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt ved å fylle inn informasjon i systemet.

 

Organisasjonskart genereres automatisk ved at du legger inn alle dine ansatte. De vil også raskt kunne tilknyttes oppgaver, for eks. ved avviksmelding kan man velge fra listen over ansatte ansvaret skal delegeres til osv.

 

Legge inn oversikter over instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l.

 

Kartleggingsverktøy for farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

 

Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

 

Skade og ulykkeregistrering kan knyttes opp mot et bestemt prosjekt i kvalitetssystemet.

 

Et oppdatert system hjelper deg å foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

 

Tilgang til kontinuerlig oppdaterte lover og forskrifter.

 

Rutiner for drift og vedlikehold.

 

Aktivitetsplan hjelper deg å holde oversikt over den daglige drift i selskapet.

 

Last opp egne dokumenter, kontrakter, arbeidsavtaler, godkjenninger og lignende.

For kunder av vårt styringssystem tilbyr vi også papirbasert system i perm. Dette er en tilleggstjeneste, og kan kun bestilles dersom du har kjøpt det nettbaserte systemet. Ta kontakt for bestilling.

Bilder av permene: