fbpx
JobBox - et styringssystem fra Total Kontroll AS

Alle foretak som erklærer ansvarsrett skal ha skriftlige rutiner for kvalitetssikring som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Total Kontroll AS sitt styringssystem «JobBox» inneholder både internkontroll / HMS og kvalitetssystem (kvalitetssikringssystem) med sjekklister og andre dokumenter knyttet opp mot din bransje, samt alt du trenger for å oppfylle arbeidstilsynets og øvrige myndigheters krav.

Med vårt styringssystem har du det rette verktøyet du trenger for kvalitetssikrings i dine byggeprosjekter. Dersom du ikke har et styringsystem er det på tide! Ta kontakt med oss i dag og be om demonstrasjon av vårt styringssytem!

Vårt styringssystem er nettbasert og svært brukervennlig. Vi tilbyr også oppsett, gjennomgang og tilpassning  av JobBox til ditt firma, slik at du utfyller krav til dokumentasjon som kreves i søknadspliktig arbeid (plan- og bygningsloven). Samtidig gir gjennomgangen deg en god innføring i hvordan bruke styringssystemet for en mer effektiv arbeidshverdag.

Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører dokumenttilsyn og stedlige tilsyn med foretak som har sentral godkjenning. Tilsynet skal avdekke om foretakene oppfyller kravene regelverket setter til virksomhetens kvalitetssikringssystem. Les mer på dibk.no

 

Økningen i foretak med sentral godkjenning har også utløst økning i kontroll i foretakenes styringssystem. «Resultatet for 2013 viser at 98 av 510 dokumenttilsyn førte til videre oppfølging.» Det er med andre ord ikke bare godt nok å fylle ut sjekklister på arbeid som er utført, man må faktisk ha et system og vise at man aktivt bruker det i det daglige arbeidet.

Vi tilbyr også bistand til kommunalt tilsyn i byggesaker (fra DiBK), men det viktigeste er å unngå at dette blir nødvendig ved å jobbe systematisk med rutiner og sjekkliter. Vi utfører full gjennomgang og oppsett av styringsssytemet tilpasset din bedrift, dine rutiner og ditt fagområde. Dette er noe vi alltid tilbyr kunder som kjøper vårt styringssystem.

Les mer om bistand i tilsynssaker her.

JobBox - Styringssystem består av både kvalitetssystem og HMS/Internkontroll

Innhold i kvalitetssystem

Opprett prosjekter, legg inn prosjektansvarlig, deltakere (ansatte), oppdragsaddresse og oppdragsgiver. Start- og sluttdato beregner automatisk antall virkedager for prosjektet, og gir deg beskjed om forhåndsmelding til arbeidstilsynet er nødvendig.

Personlig skrivebord med oversikt over alle dine prosjekter, oppgaver, timeføringer, avvik, RUH med mer.

Opprett kontakter. Dette kan være kunder, samarbeidspartnere, underleverandører og lignende. Kontakter kan raskt knyttes opp mot dine prosjekter. Samarbeidspartnere og UL kan også hentes inn i byggeblanketter.

Alle dokumenter vedrørende prosjektet legges i under «dokumenter». Her har du forkjellige kategorier, som sjekklister, prosjektdokumentasjon, rutiner/prosedyrer, hms, bilder, byggeblanketter osv. Dokumenter kan hentes fra JobBox sitt malregister, ditt eget malregister, eller lastes opp fra PC eller mobil.

Organisasjonskart genereres automatisk ved at du legger inn alle dine ansatte. De vil også raskt kunne tilknyttes oppgaver, for eks. ved avviksmelding kan man velge fra listen over ansatte ansvaret skal delegeres til osv.

Bedriftens logo og info følger med på alle utskrifter som genereres fra systemet.

Sjekklister til alle bransjer du har kjøpt tilgang til ligger lett tilgjengelig. Du kan fylle ut direkte i nettleseren og legge den ferdig utfyllede sjekklisten i ønsket prosjekt, eller du kan ta utskrift, føre for hånd, og så i ettertid endre sjekklisten i prosjektet, eller scanne inn og laste opp sjekklisten i samme prosjekt.

HMS i prosjektet kan knyttes opp mot prosjekter, for eks SHA-plan, Vernerunder, HMS instrukser med mer.

Ved behov for å gjøre en sikker jobb analyse (SJA) er dette enkelt tilgjengelig via prosjektet. Legg til deltakere og signer direkte på stedet.

Alle byggeblanketter ligger digitale og kan fylles ut direkte i nettleseren. Prosjektinfo fylles ut automatisk.

Inneholder oppdaterte dokumenter, gjeldene lover og regler.

Aktivitetsplan hjelper deg å holde oversikt over alt som skal skje innenfor prosjektet, eller den daglige drift i selskapet.

Innhold i HMS/internkontroll system:

Inneholder maler og eksempler på dokumentasjon det stilles krav til i internkontrollforskriften. Dokumentene skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Inneholder maler for fastsettelse av mål for helse, miljø og sikkerhet som skal dokumenteres skriftlig ved forespørsel fra arbeidstilsynet.Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt ved å fylle inn informasjon i systemet.

Organisasjonskart genereres automatisk ved at du legger inn alle dine ansatte. De vil også raskt kunne tilknyttes oppgaver, for eks. ved avviksmelding kan man velge fra listen over ansatte ansvaret skal delegeres til osv.

Legge inn oversikter over instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l.

Kartleggingsverktøy for farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

Skade og ulykkeregistrering kan knyttes opp mot et bestemt prosjekt i kvalitetssystemet.

Et oppdatert system hjelper deg å foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Tilgang til kontinuerlig oppdaterte lover og forskrifter.

Rutiner for drift og vedlikehold.

Aktivitetsplan hjelper deg å holde oversikt over den daglige drift i selskapet.

Last opp egne dokumenter, kontrakter, arbeidsavtaler, godkjenninger og lignende.

Eget dokumentsted for personaldokumenter som knyttes opp mot den ansatte.

Klikk på PLAY knappen under for en presentasjon av JobBox

X